اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گرامی باد یاد ستاره سرخی بنام سعید سلطانپور

رفیق سعید سلطانپور، فدائی خلق ، شاعر و هنرمند انقلابی، در بیست و هفت فروردین سال 1360در مجلس عروسی اش توسط دژخیمان تازه بقدرت رسیده دستگیر و در بامداد اول تیرهمان سال به جوخه اعدام سپرده شد.

بعد از گذشت دو سال از قیام 1357 ارتجاع تازه بقدرت خزیده  با به خاک وخون کشیدن جنبشهای اجتماعی و احزاب وسازمانها و نهادها و تشکلهای کارگری از سال 60 حاکمیت ضدانقلابی خود را تحکیم کرد و دستاوردهای قیام توده ها و آزادیهای نیم بند سیاسی موجود را نیز بشدت سرکوب و صدای هرگونه آزادیخواهی را با گلوله وزندان واعدام پاسخ میداد .

 سعید سلطانپور این هنرمند پیشرو وانقلابی جزو اولین دسته از انقلابیونی بود که  بعداز 66روز مقاومت در برابر شکنجه گران در صبح دم اول تیر سال شصت، در حالیکه  شعار میداد، زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم ، تیرباران شد و از آن پس تاکنون مبارزه بین انقلاب و ضد انقلاب لحظه ای فروکش نکرده است و در این سالهای سیاه، مبارزات سعید و مقاومت او در برابر زندان وشکنجه گاه های شاه و شیخ و پایداری وی در راه آرمان آزادی و سوسیالیسم و نیز سروده های او الهام بخش مبارزه کارگران و زخمتکشان وزنان و جوانان بوده است.

 سعید سلطانپور، نه تنها زندگی و مبارزه  توده های زحمتکش مردم و آرزوها وآرمانهای آنها رادر اثاراش منعکس میکرد بلکه خود درمیان توده های مردم می زیست و پیشگام مبارزه علیه ستم واستثمار واستبدا وخودکامگی حاکمان بود . او جان وزندگی اش را وقف مبارزه برای تحقق آرمانهای انسانی آزادی وسوسیالیسم میکرد و زندان وشکنجه  و تهدیدات رژیم شاه وشیخ کوچکترین تاثیری درروحیه رزمنده وانقلابی وی برجای نمیگذاشت . همانطور که درزندان مقاوم و بر آرمانهایش استواربود، به محض اینکه اززندان آزاد میشد، چهره کریه استبداد شاهنشاهی را افشا میکرد و به ترویج آزادی و سوسیالیسم می پرداخت . سعید با آثارخودش درقالب شعر و تاتر وادبیات شعله مبارزه  وضرورت وامکان تغییر را درروح وروان جوانان وانقلابیون و پیشروان جنبش، جاری میساخت. سعید هنرمندی بود درکنار توده های زحمتکش وتلاش میکرد ازمبارزات وزندگی واقعی طبقات کارگر ومحروم جامعه پرده برداری کند و واقعیات را مستند سازد وروند تاریخی مبارزه طبقاتی را  هنرمندانه به تصویر بکشد.یاد سعید سلطانپور در مبارزه برای آزادی وسوسیالیسم  و مبارزه برای رهائی از ستم واستثمار وزور وسرکوب، همیشه زنده و جاوید خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »