فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

خلاصه ای از گزارش اجلاس کنگره ششم

خلاصه ای از گزارش اجلاس کنگره ششم

 ۱-      گزارش سیاسی  قرائت و درباره تحولات جهان ، منطقه وایران مباحثی انجام شد .دراین بخش بحران های عارض برنظام سرمایه داری درسطح جهان مورد بررسی قرارگرفت.  تحولات منطقه خاورمیانه شاخ آفریقا و قیامها و شورشهای توده ای دراین مناطق کالبد شکافی شد ، سپس درباره وضعیت اقتصادی واجتماعی ایران  گفتگو وتبادل نظر گردید . بحران اقتصادی ایران تاثیر تحریمها بروضعیت طبقه کارگر و توده های محروم جامعه و نیز تاثیر بحران جهانی سرمایه بروضعیت اقتصادی ایران، موقعیت رژیم بعد از روی کار آمدن  روحانی و نیز مذاکرات هسته ای  وروابط ایران آمریکا و غرب مورد ارزیابی قرارگرفتند . بحث حول جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی  و چشم انداز آینده بررسی و سرانجام کلیت گزارشات سیاسی  به تصویب رسید وقرارشد بادرنظر گرفتن مباحث و نقطه نظرات ارائه شده تکمیل ومنتشر شود.

 ۲-      درجلسات بحث حول گزارشات بخش های مختلف تشکیلات .گزارشات ازفعالیت بخش های مختلف تشکیلات ، داخل کشور، کردستان ، تحریریه ، سایت های مرتبط، مالی ، امنیتی ، ارتباطات ، روابط عمومی ، وخارج از کشور ارائه گردید و به سئوالات  و ابهامات پاسخ داده شد وپیشنهاداتی برای رفع اشکالات  و ضعفها ارائه گردید.

۳-        بند های  ۵و ۶و۷مربوط به ارزیابی از فعالیت های بین دوکنگره ،انتقادات  و برشماری نکات قوت وضعف ،ارائه پیشنهادات و راه حل ها،درهم ادغام ودراین باره مباحث مفصلی صورت گرفت، شرکت کنندگان درکنگره جنبه های مثبت ومنفی و نقاط ضعف و قوت فعالیت این دوره را بررسی و ارزیابی کردند و انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند .

 تداوم ادامه کاری وفعالیت سازمان درداخل کشور و انتشار نشریه راه سرخ  ، تلاش درجهت حضور موثر درمبارزات جاری کارگران و زحمتکشان ، اجرای بخشی از برنامه راهبردی  درزمینه تدارک وسازماندهی دردرمحل کار وزیست  ، فعالیت کمیته کردستان ، انتشار نشریه ریگای گه ل ارگان کمیته کردستان به زبانهای کردی و فارسی ، انتشار نشریه پاراسیلکا ، نشریه جوانان و نوجوانان کردستان، انتشار اعلامیه ها و موضع گیری  دروقایع مهم ، فعالیت در رسانه های عمومی ،  بررسی فعالیت کمیته آذربایجان وتغییر سایت این کمیته ،انتشار نشریه دان الدوزو،  مباحث اتاق کمیته درگذشته  حول  ستم ملی ، جنسی و طبقاتی وسرانجام  با نقد و بررسی علل ضعف ها و اشکالات ، تصمیماتی برای رفع موانع پیش روی گرفته شد.

    تلاش درراستای تبلیغ و ترویج مواضع سازمان درداخل وخارج کشور یرگزاری آکسیونهای مشترک و شرکت در آکسیونها ی افشاگرانه درخارج کشور وتلاش برای رساندن صدای کارگران و زحمتکشان به افکار عمومی درسطح بین المللی درحد توان ،انتشار نشریه کار،صدور اعلامیه ها وتراکت ها ی تبلیغی وترویجی سخنرانیها و مصاحبه ها و فعالیت در محیط زندگی  ، ارتباط با احزاب و جریانان مترقی و کمونیست ، سازمانها و تشکلهای کارگری  ، اجرای مصوبه کنگره پنجم در جهت همگرائی و همکاری نیروها و جریانات کمونیست وچپ درجهت ایجاد یک جبهه چپ وسوسیالیستی درجامعه، انتشار اخبار و مبارزات جنبش کارگری وسایر جنبشهای اجتماعی و…ازجمله نقاط قوت فعالیت این دوره مطرح شد.

 نقاط ضعف ومواردی که  به بوته نقد و اصلاح سپرده شد: ضعف و عدم پیگیری اجرای برخی از مصوبات  ووظایفی که کنگره پنجم  تعیین کرده بود از جمله قطعنامه مربوط به مسائل آذربایجان و کردستان  وقطعنامه مربوط به پژاک. ، ضعف ارائه کمک ها و همکاریهای لازم به تشکیلات داخل و کردستان .طی این دوره سازمان  بدلایل مختلف از جمله عدم ارزیابی درست از توانائی اعضای خود درخارج کشورعدم دقت کافی درگزینش به ارگانهای  رهبری ومسئولیت دار،  عدم برخورد بموقع وقاطع به ضعف ها و نواقص ، ناتوانی بخشی از رهبری درانجام وظایف ومسئولیت های خود، دچار خورده کاری ودنباله روی ازحوادث شد که بنوبه خود به انجام وظایف مبارزاتی و انقلابی لطمه زد  ، یروزضعف و نواقص در گزارش و گزارش دهی  به موقع که ازسنت های دیرپای سازمان میباشد ، چه از طرف ارگانهای تشکیلات وچه از سوی رهبری سازمان، ناتوانی درپیشبرد  برنامه آموزشی بعنوان بخشی از برنامه کادر سازی و ارتقائ سطح کیفی اعضا برغم اینکه برنامه ریزی شده و مسئولین آن تعیین شده بودند. به تبع آن بروز ضعف واختلال در ارتباطات با بخش های مختلف سازمان.  درخارج کشور: بروز سستی و عدم انظباط لازم ، توجیه کم کاریها ، برخی برخورد های غیرسازنده، عمدتا از سوی همین رفقا هنگامی که مورد انتقاد قرارمیگرفتند از جمله عوامل  ضعف ها ی این دوره ، درخارج کشورمورد ارزیابی و نقد قرارگرفتند. این ضعف ها چه درمیان اعضا و چه رهبری ومسئولین درخارج کشور از جمله مشکلات این بخش بشمار میرفتند  .بطور کلی تضاد بین کارحزبی ، وسازماندهی حزبی معین ومشخص با کمبود کادر لازم و اعضای آموزش دیده بویژه درخارج کشور یکی از دلایل مهم  بروز ضعف و گرفتار شدن به خورده کاری دراین بخش محسوب میشود.

کنگره  ضمن تجزیه وتحلیل این انتقادات و اشکالات ، پیشنهاداتی درجهت فائق آمدن به این ضعف ها ارائه نمود.

۱۶-      بحث پیرامون  قطعنامه ها و اصلاح وتصویب آنها: دراجلاس بعدی قطعنامه های پیشنهادی  که قبلا بصورت علنی انتشار بیرونی یافته بودند مورد بررسی قرارگرفت و کلیت آنها به تصویب رسید.

 ۱۷-   قرارهائی دررابطه با فعالیت داخل کشور: شرکت کنندگان درکنگره دراین باره مباحث مفصلی انجام دادند وبعد از شنیدن گزارشات و انتقادات و پیشنهادات نمایندگان تشکیلات داخل . نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودندوضمن تجلیل ازفعالیت رفقای داخل کشور و قدردانی از شورای مرکزی داخل ، براین نکته تاکید گذاشتند که  بخش های داخل  کما کان  زیر نظر شورای مرکزی داخل  درچهار چوب برنامه و اساسنامه و مصوبات رسمی سازمان از استقلال لازم برخوردار باشد و …………………………وتاکید شد که در داخل نیز امر آموزش  مواضع سازمان و آموزش امور سیاسی و تشکیلاتی  ……… دردستور قرارگیرد.  بعد از مباحث لازم تصویب شد رفقای تشکیلات داخل کشور انتقادات ، پیشنهادات و راه کارهای  ارائه شده درکنگره را با توجه به شرایط محیط مبارزاتی خود  جمعبندی کرده ومورد توجه قراردهند.

۱۸-   قرارهائی درابطه با فعالیت کمیته کردستان: درمباحث مربوط به کمیته کردستان  نیز رفقا با توجه به انتقادات  و نظرات رفقا ی این کمیته ، ضمن تجلیل و قدردانی از فعالیت رفقا و مسئولین این کمیته  نظرات وپیشنهادات خود را ارائه دادند.باتوجه به نظرات ارائه شده و جمعبندی رفقای کمیته ازاحزاب و جریانات فعال درمنطقه  وسطح مطالبات توده های کارگر وزحمتکش کرد و مبارزه برای  رفع ستم مللی ، جنسی و  طبقاتی درعرصه اتحاد عمل ها و همکاریهای مشترک با سایر جریانات درچهارچوب مصوبات سازمان با اختیارات بیشتری عمل کنند وهمچنین کنگره شورای مرکزی  منتخب را موظف کرد درانجام وظایف کمیته و رفع مشکلات آن  کمک و همکاری لازم را بعمل بیاورد  .

 ۱۹-   پیرامون  تعیین تکلیف کاندیدها و نحوه عضو گیری : کنگره دراین باره ضمن تاکید بر رعایت قرارهای اساسنامه ای   آموزش برنامه واساسنامه ، سیک کار و مصوبات سازمان را دردوره کاندید عضوی  یکی از ملزومات پذیرش قرارداد. کنگره علاوه بر کاندید ها، اعضای سازمان را نیز موظف ساخت چه ازطریق شرکت دردوره های آموزشی و چه از طریق مطالعه و تحقیق،  سطح معلومات و آگاهی خود را ارتقا دهند.

 ۲۰-   پیرامون مسائل امنیتی .  شرکت کنندگان درکنگره به رعایت شدید مسائل امنیتی درتمام سطوح تاکید کردند و با توجه به  پراکنده بودن جاسوسان رژیم  وتلاش  آنها برای جمع آوری اطلاعات،  بویژه از طریق کنترل تلفن ها ، ای مایل ها وسایر ارتباطات اینترنتی، انجمن ها ، گرو ها و نهاده هاو احزابی که درخارج فعالیتی علنی دارند و از این طریق بدست آوردن چارت های تشکیلاتی ، درسازمانها اختلال ایجاد کنند و با بدست آوردن سرنخ ها به ویژه به تشکیلات داخل آنها نفوذ کرده و درموقع خود ضربه بزنند. از این لحاظ کنگره تاکیدا همه اعضا را فراخواند تا به رعایت مسائل امنیتی و رهنمود های که قبلا توسط کمیته امنیتی ارائه شده است توجه لازم را مبذول دارند.

 ۲۱-   درباره اتحاد ها و روند آن (نسشت کلن):  مباحث مختلفی صورت گرفت کنگره ضمن ارزیابی مثبت از تلاش نمایندگان سازمان دراین پروسه  وارج گزاری به تلاشهای سایر سازمانها و احزاب و نهاد های شرکت کننده ، با توجه به وجود وجان سختی  فرقه گرائی وخود محور بینی اریکسو  و اختلاف نظر در باره اهداف ، ومبانی  نظری و ساختاری این اتحاد ازسوی دیگر، موانع  وراه کارهارا مورد بخث قرارداد. نظرات مخالف و موافق استدلالات خود را ارائه داده و پیشنهادات خود را مطرح نمودند. سرانجام قرار براین شد که فعالیت سازمان درجهت پیشبرد این پروژه ادامه یابد وکنگره تائید کرد که کماکان باید  ضمن وحدت حول  اشتراکات ، وجوداختلاف نظر را برسمیت شناخت  و حل آن را به پروسه  همکاریهای عملی  و کنکاش نظری از طریق دیالوگ رفیقانه و گشایش مباحث علنی  حول مفاد برنامه ای وساختاری ،واگذارکرد.کنگره علنیت مباحث وشرکت فعالین سازمانها و احزاب و نیز فعالین جنبش کارگری و کمونیستی در مباحث نظری  و موازین تشکیلاتی این اتحاد را مورد تاکید قرارداد و خواستار گسترش فعالیت نظری و عملی آن درسطح فعالین جنبش کارگری و سایر جنبشهای انقلابی درداخل  کشورو درسطح منطقه شد.

 ۲۲-   تعیین نمایندگان شورای مرکزی و بازرسی : سپس بادرنظر گرفتن ارزیابی ازنقاط قوت وضعف کل فعالیت  سازمان و بویژه ارگان رهبری آن و بمنظورکنترل ونظارت و مشارکت بیشترتشکیلات درامر سیاست گزاری و رهبری سازمان، تصمبم گرفت نمایندگانی از هرکمیته و یا بخش  ترکیب شورای مرکزی را تشکیل داده ودر ترکیب رهبری سازمان حضورفعال  داشته باشند .

 درخاتمه  بعد از انتخاب شورای مرکزی و بازرسی با سرود انترناسیونال اجلاس کنگره ششم سازمان با موفقیت به کار خود پایان داند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »