اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بیانیه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت سی چهارمین سالگرد  قتل عام زندانیان سیاسی

یادشان گرامی باد!

 

سی وچهار سال  از روزها ی خونین تابستان ۶۷ سپری میشود . روزهائی که ساعات، ثانیه ها و لحظات آن در زندانهای جمهوری اسلامی  با  مقاومت ها و حماسه های شگفت انگیز انسان هائی  همراه بود که  به خاطر  آزادی، عدالت، سوسیالیسم و حفظ حرمت انسانی ابناء  بشر  برچوبه های دار و تیرباران بوسه میزدند . انسانهائی که مثل  همه  دارای  همسر ، فرزند ، پدر، مادر  ، خواهر وبرادر  ودر و همسایه ودلباخته ودلداده ای بودند ، هزاران آرزو دردل داشتندو میخواستند  زنده بمانند و از مواهب زندگی برخوردارگردند ،اماآنها زندگی دراسارت وجهل وخرافات و بی عدالتی و سرکوب  وفقر ومسکنت را برنمیتافتند. عاشق زندگی بودند و برای  یک زندگی  عاری از ستم واستثمار وزور و سرکوب  به خیل اندیشمندان و مبارزین راه آزادی وسعادت پیوسته بودند تا انسان را از بند  بربریت و توحش  نظامات استثمارگر و سرکوبگر برهانند.

در سی وچهارمین سالگرد  قتل عام زندانیان سیاسی بیاد آوریم  رفقائی را، که درحالیکه  قلب شان سرشار از  عشق و علاقه به  زندگی بود، دار و درفش عمال طبقه حاکم و نظام ارتجاعی اسلامی  را به هیچ گرفتند و با هزاران عشق و آرزو سرافرازانه  سر به پای آزادی نهادند.

امروز خاوران  به وسعت ایران  نام آشنائی است .افشاگر جنایات بی شمار جمهوری اسلامی و نمونه ای از گورهای دسته جمعی  هزاران زندانی سیاسی  وعقیدتی است که به فرمان دژخیم زمان  بعد از تحمل رنج وشکنجه بسیار  به چوبه های دار وتیرباران سپرده شدند و سپس  درگورهای دسته جمعی دزدانه دفن گردیدند.

رژیم مدتها کوشید تا این جنایتها را از افکارعمومی مخفی دارد،اما طولی نکشید که این جنایت هولناک توسط اقوام وبستگان زندانیان سیاسی کشف شد  .طی این مدت رژیم بر آن بوده تا با دستگیری و زندان وشکنجه بستگان جانباختگان،آنهارا به سکوت وادارند  ومانع از افشاگری  وتلاش آنها برای شکل دهی به یک دادخواهی عمومی علیه آمرین وعاملین این جنایت ها باشند . اما مقاومت وپایداری خانواده ها ودیگر انسانهای آزادیخواه و نیز تلاش سازمانهای سیاسی و جان بدربردگان ازکشتارهای دهه ۶۰ این ترفند ها و سیاست های رژیم وعوامل آن را نقش برآب کرد. امروز به همت خانواده ها و فعالین سوسیالیست و همه انسانهای  آزادیخواه، مسئله قتل عام زندانیان سیاسی درسال ۶۷  وکشتار دهه ۶۰  و دادخواهی  و محاکمه  آمرین وعاملین این کشتارهابه یک خواست سراسری ، ملی و جهانی درنزد افکارعمومی مترقی تبدیل شده است .

استقبال عظیم افکارعمومی ازدستگیری ومحاکمه ومحکومیت حمید نوری- معروف به “عباسی” یکی ازدست اندکاران کشتار۶۷ دردادگاهی دراستکهلم سوئد که ترس ورسوائی بیشتر سران رژیم جنایتکارجمهوری اسلامی ودست اندرکاران این جنایت هارا درپی داشت، نشاندهنده عزم عمومی درایران وسراسرجهان  برای بازخواست آمران وعاملان قتل ها و شکنجه ها وسرکوب کنندگان آزادیهای فردی واجتماعی  است .

رژیم جمهوری اسلامی وحامیان و عوامل ریز ودرشت آن باید پاسخگوی  جنایات مرتکبه دردهه ۶۰ و تمام سالهای حاکمیت  ارتجاعی ومستبدانه خود باشند. 

امروز وظیفه هر انسان آزادیخواهی است که از خواست ها و مطالبات خانواده ها و بستگان تمام زندانیان سیاسی   و همه آنهائی که  طی سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی  به خاطر مواضع سیاسی  وطرز اندیشه واعتقادات خود و به خاطر مبارزه برای آزادی ، عدالت و سوسیالیسم  دستگیر و زندانی و شکنجه  و اعدام ویا مفقودالاثرشدند ، پشتیبانی کرده و با تشدید مبارزه برای سرنگونی رژیم حاکم و پاسخگو نمودن همه کسانی که دراین کشتارها و جنایت ها دست داشتند، مرحمی بر دلهای سوخته بستگان وبازماندگان این عزیزان  نهاده و یاد وخاطره آنها را گرامی دارند.  

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران 

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی ایران 

زنده بادآزادی و سوسیالیسم 

اتحادفدائیان کمونیست شهریور ۱۴۰۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »