مرور رده

کنگره چهارم

قطعنامه درباره جنبش کارگری

طبقه کارگر ایران با تعرض افسار گسیخته نظام سرمایه داری به حقوق ومعیشت خود مواجه است ، بواسطه سرکوب و خفقان و نبود حداقل آزادیهای سیاسی و فقدان تشکل…
Translate »