فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور رده

برنامه سازمان

ماهیت نظام سرمایه داری و اجتناب ناپذیری انکشاف آن در جهت کمونیسم

" تاریخ کلیه جوامع تا این زمان تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است " تاریخ مبارزه طبقاتی یعنی مبارزه طبقات استثمارگر و استثمار شونده ، میان طبقات فرمانروا و طبقات زحمتکش ، برده و آزاد ،
ادامه مطلب ...

مبارزه طبقاتی و کمونیسم

سوسیالیسم و کمونیسم نه محصول تخیلات بشر دوستانه بوده و نه مفاهیم و مقولاتی مقدس هستند که در رویاهای مصلحین اجتماعی و در آرزوهای خام انسانهای ناتوان در برابر اتفاقات و حوادث تاریخی و
ادامه مطلب ...