مرور رده

برنامه سازمان

مسألۀ مالکیت

هدف سوسیالیسم ایجاد مالکیت های اجتماعی بر وسایل تولید و توزیع در جامعه است. لازمه دستیابی به این هدف محو همۀ اشکال مالکیت خصوصی بورژوائی بر وسایل

کار در سوسیالیسم

سوسیالیسم دورانی است که در آن کلیۀ نیروهای مولد اجتماعی می شوند . کار نیز به عنوان اصلی ترین نیروی مولد و منبع ایجادارزش اضافه از این قاعده مستثنی

دولت در سوسیالیسم

وجود حکومت حکایت از وجود طبقات در جامعه و سیادت یک طبقه بر طبقه کارگر دارد . شکل ادارۀ حکومت می تواند دموکراتیک یا دیکتاتوری ، سلطنتی یا جمهوری ،

سوسیالیسم و دموکراسی

نظام سوسیالیستی تجلی سازماندهی نوین جامعه ای است که مبانی آن پاسداری از حقوق انسانی و ایجاد شرایط رشد تمامی آحاد و اعضای جامعۀ بشری می باشد. جامعه

مبارزه طبقاتی و کمونیسم

سوسیالیسم و کمونیسم نه محصول تخیلات بشر دوستانه بوده و نه مفاهیم و مقولاتی مقدس هستند که در رویاهای مصلحین اجتماعی و در آرزوهای خام انسانهای ناتوان

توضیح مختصر درباره ساختار برنامه

برنامه حاضر مشتمل بر یک مقدمه و نه فصل است .   فصل اول :   بخش تئوریک برنامه را تشکیل می دهد که در این بخش با توجه به ضروریات زمان ، سعی شده است هدف
Translate »