اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت بیست وهشتمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

بیست هشت سال از  جنایت خونین قتل عام زندانیان سیاسی سپری میشود .

مرداد وشهریور 67 هزاران زندانی سیاسی  وعقیدتی  که دوران محکومیت شان را درسیاهچالهای رژیم  میگذراندند به دستور جلاد جماران و با احکام  هیئت مرگ، نیری – اشراقی – پورمحمدی  رئیسی و.. اعدام و تیرباران شدند. بی نام ونشان و دزدانه درماشینهای حمل گوشت دسته جمعی در مناطق مختلف به خاک سپرده شدند.  آنچه به خانواده ها و چشم انتظاران این عزیزان رسید خبر اعدام و وسایل  اندک به جای مانده درگوشه و کنار زندان  بود و اینکه چرا و به چه جرمی و در کدام دادگاه و بوسیله چه کسانی محاکمه و محکوم شده اند  و به کدامین گناه جرمشان اعدام بوده است ؟  و یا کجا دفن شده اند ؟ به هیچکدام از این سئوالات خانواده ها پاسخی داده نمیشود و انکار وسکوت ازسوی همه جنایتکاران وجناح های حکومتی روشی بوده است که همچنان ادامه دارد . دراین میان تلاشها ی بیوقفه وفداکاریهای خانواده های زندانیان سیاسی و فعالین احزاب و سازمانها و مجامع انساندوست، عامل مهمی بود که باعث شد تا سکوت مرگ شکسته شود و روز به روز ابعاد فاجعه درمقابل افکار عمومی آشکارتر گرددوخاوران ها در جای جای کشورروشوند . این تلاشها ازجمله نسل جوان را با نحوه بقدرت رساندن رژیم اسلامی  را به تمامی از جنایت های کردستان گرفته تا ترکمن صحرا و سراسر ایران ،ازدهه  شصت الی قتل عام خونین زندانیان سیاسی د رمرداد و شهریور 67 و اعدام ها وکشتارهای بیوقفه که کما کان ادامه دارد، آشنا کرد  واینکه این رژیم دار ودرفش و مافیای قدرت وثروت  متکی به آن  بدون  اعمال چنین جنایتها و نسل کشی هائی نمیتوانست به سرکار آمده و به حیات ننگین خود ادامه دهد .

اکنون دربیست و هشتمین سالگرد این قتلعام فجیع  نواز گفتگوی منتظری با هیئت مرگ و آمران قتلعام زندانیان  بمثابه سند ی دیگر وانکار ناپذیر درنحوه کشتار زندانیان سیاسی به دیگر اسناد و افشاگریها اضافه شده و چهره کریه و جنایت کار رهبران رژیم و اینکه طبق قرار و مدارهای از پیشی با دول معظم سرمایه داری و خصوصا آمریکا کشتار انقلابیون و کمونیستها و قلع و قمع آنها را دردستور داشته اند و با چه بی رحمی بمورد اجرا گذاشته اند ، برملا کرد. دراین میان عکس العمل ناگزیر سران رژیم و جانیانی که هم اکنون درپست های وزارت و وکالت  به ستم استثمار وچپاول مردم مشغولند ، بیش از همیشه نشان میدهد که  طبقه حاکم وجانیان بقدرت نشسته برای حفظ قدرت و ثروت خود ازهیچ جنایتی رویگردان نبوده ونیستند .آنها نه تنها ازا اعمال جنایتکارانه خود پشیمان نیستند  بلکه به آن افتخار هم میکنند ! وکماکان  درپی شکار آزادیخواهان  و شکنجه و کشتار ند. بنا براین  تنها افشاگری  37 سال جرم وجنایت  رهبران و آمران و عاملان جنایت کار رژیم کافی نیست، باید کارزاری وسیعتر و مبارزه ای متحد تر را علیه کلیت نظام حاکم  درسطح کشورودر سراسر جهان  پیش برده و از تلاشهای خانواده ها و بازماندگان  قتل عام ها و فعالینی که در این عرصه تلاش میکنند بی دریغ حمایت کرد.

 سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  ضمن گرامیداشت یاد وخاطره  همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم،  همگام با سایر احزاب ، سازمانها و نهادهای  مدافع آزادی و خانواده جانباختگان وکوشندگان برای دادخواهی قتل عام شدگان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
ما به خانواده ها و بازماندگان همه جانباختگان و شهدای راه آزادی و سوسیالیسم  که لحظه ای از مبارزه برای افشای این جنایت ومحاکمه آمرین وعاملین آنها کوتاهی ننموده اند، درود میفرستیم و بار دیگر پیمان میبندیم که برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برای تحقق آزادی و سوسیالیسم که آرمانهای انسانی این شهیدان و جانباختگان  نیز بوده است، لحظه ای ازپای نخواهیم نشست .

گرامی باد یاد و خاطره همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  هشتم شهریور ماه 1395 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »