اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

افق تعامل و همزیستی خلقهای کرد و آذری ، فرصتها و چالشها

سمینار «افق تعامل وهمزیستی خلقهای کرد وآذری ، فرصتها وچالشها» پلاتفرم زاگرس استکهلم سوئد
پلاتفرم زاگرس سمیناری را تحت عنوان “افق تعامل و همزیستی خلقهای کرد و آذری، فرصتها و چالشها “ در مورخە ١١ فوریە ٢٠١٧ در استکهلم برگزار می‌کند. در این سمینار فعالین سیاسی کرد و آذری، آقایان شاهین شریفیان، بهرام رحمانی، حاتم منبری و فرهاد بشارت در ارتباط با وضعیت کنونی خلقهای ایران، رابطە تاریخی خلقهای کرد و آذری، مدل مناسب همزیستی دمکراتیک در جغرافیای ایران و خاورمیانە، و فرصتها و تهدیدهای بالقوە، سخنرانی کردە و بە پرسشهای حاضرین پاسخ خواهند داد.
پلاتفرم زاگرس از کوشندگان آزادی ودمکراسی می خواهد تا با حضور خود و ارائە نقطە نظرات و پیشنهادات، این سمینار را پربارتر سازند.

تاریخ: شنبە ١١فوریە ٢٠١٧

ساعت: ١٣.٣٠-١٧.٠٠

مکان: آنیاراپلاتسن ٢، سولنتونا بیبلیوتک در سولنتونا

Lördagen den 11 februari 2017

Klockan:13.30–۱۷٫۰۰

Aniaraplatsen 2, Sollentuna bibliotek, 191 47 Sollentuna

خوش آمدید

پلاتفورم زاگروس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »