اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

طالبان چه بلایی سر من خواهد آورد؟

طالبان چه بلایی سر من خواهد آورد؟ این کابوس هولناکی است که من شبهایم را با آن سر می کنم!”

این بخشی از حرف های یسنا است . یسنا اهل افغانستان است و از ۱۰ سالگی بهمراه خانواده اش ساکن دانمارک بوده. اما‌ حالا به دلیل  قوانین مهاجر ستیز و غیر انسانی و تبعیض آمیز کشور‌ دانمارک‌ هر شبش را با این کابوس  سر میکند کهباید درس را فراموش کند، باید  خانواده اش را فراموش کند ! و بهامارت اسلامی  افغانستان زیر  سیطره طالباندیپورت شود!

چرا !؟

چون صنعت حقوق بشر اروپا شامل حالش نمی شود، زیرا چشمان اش آبی نیست ! زیرا خارج از قاره ی سبز بدنیا آمده.

شاگردان مدرسه ای که یسنا در آن درس می خواند در اعتراض به این تصمیم اعتصاب کرده‌اند اما‌ قوانین تصویب شدهسرمایه سالاران اجازه تغییر این تصمیم را نمی دهد نمونه مشابه و تجربه های قبلی چنین بود.

پس از آغاز جنگ در اوکراین، اتحادیه اروپایی که چند ماه پیش از پذیرش پناهجویانی که از شرایط جنگی با  خطرات ومشکلات بسیار جان سالم به در بردند و از آسیا و آفریقا خود را به پشت درهای اروپا رساندند به بهانه های واهی از جملهاینکه دیگر ظریف پناهنده پذیری ندارند و غیره ، خودداری کرد، و همچنان هم تعداد بیشماری از این پناهجویان پشتدرهای بسته در شرایط غیر انسانی بسر میبرند.

اما در طی کمتر از یک ماه اتحادیه اروپا با اغوش باز پذیرای بیش از ۳ میلیون پناهجوی جنگ اوکراین شد و به سرعت  آنها را اسکان دادند و باید هم چنین می‌کرد نه به این دلیل کهچشم آبیدارند و  مشترکنتفلیکسهستند، بلکهبرخورداری از یک محیط امن و بدور از جنگ حق هر انسانی است.

برخورد دوگانه و ریاکارانه و راسیستی  اتحادیه اروپای که فریادحقوق بشراش گوش فلک را کر کرده است شرم آوراست . اتحادیه اروپا چه حقوقی را دقیقا شاملحقوق بشرمیداند که شامل انسانهایی که به دلیل  جنگ و سرکوب و بیخانمانی که خود این کشورها در کنار ناتو یا بانی آن بوده  و یا از حامیان آن بوده اند، نمی‌شود!؟

کشور دانمارک به عنوان یکی از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو ) در چند ماه گذشته ده ها نفر از پناهجویانرا با توسل به زور‌ آنهم علیرغم اعتراضات بسیار فعالین چپ و کمونیست و مدافع پناهجویان، از دانمارک اخراج و دیپورتکرده است  که تازه ترین نمونه آن مربوط به یک زن کرد ایران بود که چند روز پیش به شیوه ای وحشیانه و دست بستهدیپورت کرد.

اما‌تصویری که رسانه های از این کشور به خورد بینندگان اش می هد چهره ی خندان خانممته فردریکسننخست وزیراین کشور است که در بحبوحه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، افزایش بودجه دفاعی را در دستور‌ کار‌  پارلمان‌ اش قرارداد و

در دو سال آینده هفت میلیارد کرون برای تقویتدفاع، دیپلماسی و تلاش های بشردوستانه “ ! دانمارک کنار بگذارند .

بعد از حمله روسیه به اوکراین  پارلمان دانمارکقانون ویژه تصویب کرد که بر‌مبنای آن  به پناهندگان اوکراینی اجازهاقامت دو ساله و اجازه کار برای یک سال دیگر را می دهد.  همچنین به آنها امکان دسترسی به موسسات آموزشی و طرحهای رفاه اجتماعی را می دهد.

قانونی کاملا تبعیض آمیز و راسیستی  زیرا پناهندگان سایر کشورها نه تنها از حقوق مشابهی برخوردار نیستند، بلکهآنها  را با زور‌ وادار به بازگشت به کشورشان می‌کنند آنهم بدون در‌ نظر‌ گرفتن شرایط کشورهای شان که تمامی آنهادرگیر‌جنگ و در چنگال مرتجعین دست پرورده کشورهای غربی است.  پناهندگان سوری و دیگر پناهجویان در دانمارک نیزمشمولقانون جواهراتشده اند که بر اساس آن، وسایل شخصی آنها برای جبران اقامت آنها در کشور ضبط میشود.

باید افکار‌عمومی را آگاه کردو علیه این بی اعتنایی اروپا و‌ قوانین تبعیض آمیزی که به جان صدها هزار پناهجو افتاده بههر شیوه و ابزاری که میشود اعتراض کرد و‌ سکوت نکرد ، باید خواستار لغو تمامی قوانین ضد پناهندگی شد و در جهتنهادینه شدن قانونهیچکس غیر قانونی نیستیک همبستگی جهانی بوجود آورد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »