اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تدارک جنگ بر علیه ونزوئلا از طرف امپریالیسم امریکا و همپیمانان آن !

سال 99/1998 میلادی درپی اعتراضات وسیع مردمی بر علیه حکومت الیگارشی دیکتاتوری و نظامی دولت ونزوئلا ، انتخابات آزادی در این کشور انجام گرفت و هوگو چاوز بعنوان رئیس جمهور به حکومت رسید. چاوز که بعنوان یک افسر آزادیخواه ، سالها مبارزه بر علیه استعمار را در دستور فعالیتهای خود داشت ، فورا اعلام تحولات اجتماعی از جمله تامین مسکن ، مبارزه با فقر ، ایجاد بهداشت و درمان برای همه ، تشکیل شوراها و بدست گرفتن منابع مهم معدنی توسط شوراهای کارگری ، خودگردانی و نظم شورایی برای کنترل بر صنایع نفت ، پالایشگاها ، صنایع مواد غذایی و غیره را در دستور کار خود قرار داد .در همین سال 1999 چند ماه از ریاست جمهوری چاوز نگذشته بود ، که صاحبان سرمایه به تحریک ایالات متحده توسط یک گروه مسلح ارتش دست به کودتای نظامی علیه چاوز زدند واورا ربوده و به مدت 19 روز بازداشت کردند . اما این توطئه نظامی با مقاومت کارگران واقشار محروم جامعه مواجه شد وشورشهای مردمی خیابانی ، شبانه روز برای رهایی چاوز شکل گرفت . نظامیان مجبور شدند چاوز را دوباره به مقر ریاست جمهوری برگردانند . شبه کودتا به شکست کشیده شد و مجلس کاراکاس با اکثریت آرا حکومت جدید به رهبری چاوزرا به نام دولت بولیواری  برسمیت شناخت ودولت چاوز برنامه  اقتصادی اجتماعی را تحت عنوان «سوسیالیسم قرن 21 »در دستور کار خود قرار داد که شامل یکسری رفرمهای اقتصادی واجتماعی وسیاسی به نفع زحمتکشان بود.

بعد از مرگ چاوز در سال 2013 وبا انتخابات پی در پی که در ونزوئلا صورت گرفت ُ نماینده حزب بولیوار «مادور»با انتخابات آزاد به ریاست جمهوری رسید ازآن به بعد نیز توطئه ها ی مختلف بر علیه حکومت بولیوار ونزوئلا ، چه از خارج کشور و چه در داخل کشور توسط باقیمانده های الیگارشی ، همچنان ادامه دارد . خرابکاری در تولیدات صنایع و کارخانه ها ، ربودن و ترور فعالین سیاسی و تهدید جانی نمایندگان مجلس طرفدار دولت بولیوار و خانواده های آنان ، بمب گذاری و انفجار در کارخانه ها ، کشتن پلیس و نیروهای نظامی ، چندین بار سوقصد بر علیه مادورو رئیس جمهور کنونی ونزوئلا ، گلوله باران کردن دفتر ریاست جمهوری توسط هلیکوپتر ربوده شده و صدها حرکت ضد مردمی دیگری که همطراز با تهدیدهای نظامی امپریالیسم امریکا از پاییز 2018 تشدید شده و همچنان ادامه دارد . افکارعمومی جهان شاهد محاصره اقتصادی و تهدید علنی  به حمله نظامی توسط امپریالیسم آمریکا ومتحدان آن درشرایطی است که  محاصره شدید اقتصادی به مشکلات معیشتی توده های زحمتکش مردم افزوده است . دولتهای مختلفی از جمله اتحادیه اروپا با وجود تناقضات درونی ودر گیریهای مختلفی که در داخل خود دارند ، حمایت مستقیم و غیر مستقیم خود را ازاقدامات  سلطه گرانه و تدارک جنگ آمریکا بر علیه ونزوئلااعلام نموده اند . دولت آلمان دخالتهای سیاسی ،همچینین محاصره اقتصادی خود را بر علیه این کشور آغاز کرده است . دولت ونزوئلا هفته گذشته سفیر آلمان را از کاراکاس اخراج نمود چرا که این سفیر علنا از “گایدو”عنصر دست نشانده  ایالت متحده امریکا که بنا به دستورالعمل آمریکا خود را رئیس جمهور ونزوئلا نامیده است ، حمایت کرده است . نقل و انتقالات نظامیان و چتربازان ایالت متحده در چند جزیره کارائیب و در کشور جمهوری دومونیک در طی ده روز گذشته نشان ازتدارک اقدامات نظامی علیه ونوز‌ٰئلا،دارد . نیروهای مسلح و باندهای نظامی سیاه در مرز کلمبیا مستقر شده اند . تمامی حسابهای بانکی و ذخائر ارزی ونزوئلا در امریکای شمالی و در کشورهای همپیمانان انان مورد ضبط قرار گرفته است . امریکای شمالی با وجود اینکه ماهاست ، نفت از ونزوئلا وارد می کند اما پول آنرا نمی خواهند پرداخت کنند و تمام بانگ هارا ازنقل وانتقال پول واسنادمعاملاتی منع کرده اند. با تشدید محاصره اقتصادی و تدارک جنگ ، امپریالیسم در تلاش است حکومت مستقل ونزوئلا را سرنگون کند و اپوزیسیون پرو راست این کشور را که آشکارا خود را جزو همپیمانان امپریالیسم می داند و ملاقاتهایی نیز با نیروهای فاشیستی منطقه از جمله حکومت فاشیستی – نظامی برزیل داشته ، به رسمیت بشناساند .این درحالی است که چین و روسیه و اتحادیه کشورهای افریقا علنا مخالف هرگونه دخالت نظامی درونوزئلاهستند وخواهان پایان دادن به محاصری اقتصادی بر علیه این کشور میباشند . اکثریت کشورهای امریکای لاتین با نشستی که در اروگوئه داشتند ، با حمایت مکزیک و با تصویب معاهده مونته ویدئو ، درخواست فوری مذاکره با دولت بولیوار ونزوئلا را کرده اند و مخالفت شدید خود را با حرکت های نظامی اعلام نموده اند .

وزارت امور خارجه امریکا درپی اجرائی کردن تسلط کامل برکشورهای آمریکای مرکزی ولاتین ، چهار کشور را در لیست کشورهایی قرار داده است که می بایستی سرنگون شوند : ونزوئلا ف کوبا ، نیکاراگوئه و بولیوی .

شواهد و دلایل و اسناد مختلف نشاندهنده این واقعیت است که امپریالیسم امریکا و همپیمانان آن ، با تمامی حیله ها و تاکتیکهای سیاسی – نظامی و به نام برقراری«دمکراسی» درتدارک حمله نظامی علیه ونزوئلا است.

در مقابل این توطئه ها و طرحهای جنگ بر علیه این کشور ، سازماندهی گسترده ای از طرف نیروها و تشکیلات مردمی طرفدار دولت بولیوار شکل گرفته .  تشکلات محله ای و شهری وشوراهای کارگری اعلام مقاومت عظیمی را کرده اند . با وجود اشتباهات سیاسی – اقتصادی دولت بولیوار در ونزوئلا ،بایستی به این مسئله در اینجا به وضوح اشاره نمود که حکومت بولیوار ونزوئلا تاکنون در خدمت به توده های زحمتکش و فقیر این کشور قدمهای بسیار مثبتی برداشته است . امکانات اجتماعی ، مسکن ، بهداشت ،کار و تحصیل؛ حتی بنابه مدارک سازمان ملل متحد یونسکو در طی سالهای گذشته مثبت و روبه افزایش قرار داشته . این اقدامات بنفع توده های مردم مورد مخالفت شدید الیگارشی صنعتی و مالی ونوزئلا ومتحدین آن ازجمله ایالات متحده آمریکا است که نزدیک به 20 سال است که حتی یک روز دست از   تهدید و تهمت بر علیه حکومت بولیوار ونزوئلا برنداشته اند . تلاش امپریالیسم نابودی سیستم استقلال طلبانه حکومت ونزوئلا و دسترسی به منابع عظیم نفت این کشور است که در جهان مقام اول ذخائر نفت رادارا است . همچنین تلاش دیگر امپریالیسم آمریکا پایان دادن به حکومت های چپ و با گرایشات ترقی حواهانه و عدالت طلبانه در منطقه امریکای لاتین میباشد .

تجربه ونوزئلا نشان میدهد که سمت گیری به سوی سوسیالیزم ،حتی رفرمهای اقتصادی وسیاسی به نفع توده های کارگرو زحمتکش مردم بدون دگرگونیهای بنیادی درساختاراقتصادی اجتماعی و لغو مالکیت بورژوائی برابزار تولید …امکان تحقق نداشته وبا مقاومت شدید صاحبان قدرت وثروت و متحدین آنها مواجه خواهد شد ،آنچه که درونوزئلا شاهد اش هستیم مقاومت شدید الیگارشی مالی وصنعتی  وتجاری ونوزئلا و متحدین امپریالیست آنها برعلیه استقلال طلبی و رفرمهای اقتصادی است که توسط چاوز به مورد اجرا گذاشته شده است. وبرای مقابله با چنین تعرضی تشکیل شوراهای کارگران وزحمتکشان و بدست گرفتن سرنوشت خود توسط ارگانهای اقتدار توده ای تنها روش انقلابی برای مقابله با تعرض امپریالیستی و الیگارشی صنعتی و مالی … ونورئلا است که میتواند گام مهم واساسی درسمتگیری سوسیالیستی توده های کارگر و زحمتکش محسوب شود.

ما هرگونه دخالت نظامی و محاصره اقتصادی برعلیه ونزوئلا را بشدت محکوم میکنیم . از تمامی نیروها ، سازمانها و احزاب انقلابی و مترقی ، از افراد و شخصیتهای مترقی می خواهیم از افشای اهداف امپریالیسم برای سلطه بر ونزئلا دقیقه ای تزلزل و کوتاهی نکنند .

در هر جا و مکانی و با هر زبانی که ممکن است اهداف امپریالیسم  ومتحدین داخلی آن را افشا کرده و از حق تعیین سرنوشت خلقها در امریکای لاتین و دیگر نقاط دنیا دفاع کنیم.

محاصره اقتصادی – نظامی ونزوئلا محکوم است

پیروز باد مبارزه طبقه کارگر و خلق ونزوئلا

خسرو اسدیان – دبیرروابط بین الملل سازمان اتحاد فدائیانِ کمونیست

28 اسفند 1397

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »