اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

قطعنامه درباره بسط وظایف انترناسیونالیستی

نظر به اینکه جنبش طبقه کارگر یک جنبش جهانی برعلیه سرمایه داری است که اندیشه سیاسی آن درشعار«کارگران جهان متحد شوید » تبلورمیابد. نظر به اینکه طبقه سرمایه دار جهانی درمواجهه با بحران مالی وافت مدام نرخ سود طبق معمول به تشدید استثمار و حمله گسترده به سطح زندگی ومعیشت کارگران درسراسر جهان دست یازیده است.

نظر به اینکه در دوران کنونی مبارزه طبقه کارگر کشورهای مختلف بیش از بیش بهم پیوند خورده است و مبارزات روزمره آنها بصورت پروسه واحدی علیه نظام جهانی سرمایه تجلی مییبابد. لذا هیچ جنبش انقلابی کارگری و سازمان سیاسی پیشرو آن نمیتواند عامل بین المللی را درتعیین خط مشی سیاسی و محاسبات توازن قوای طبقاتی نادیده بگیرد و از حمایت هم طبقه ای های خود در پیشبرد جنبش انقلابی دردرون کشور چشم بپوشد.

نظر به اهداف مشترک و دشمن واحد طبقاتی که در مقیاس جهانی علیه طبقه کارگر متحد عمل میکند طبقه کارگر ناگزیر است در سطح جهانی متحد شود این وحدت در شرایط کنونی که سرنوشت طبقه کارگر و خلقهای جهان بیش از بیش باهم پیوند یافته است. بویژه برای جنبش کارگری ایران که درعین حال وظیفه رهبری سایر جنبش های اجتماعی را نیز برعهده دارد بصورت ضرورتی مبرم در آمده است.

نظر به اینکه دوران کنونی دوران گذار ازسرمایه داری به سوسیالیسم درسطح جهان است بنابر این در این پیکار طبقاتی مبارزه علیه سرمایداری و حشو زوائد آن آماجهای اصلی استراتژی انقلابی طبقه کارگر در مقیاس جهان را تشکیل میدهد.

با این تاکید که راستای اصلی استراتژی انقلابی ایجاد زمینه های اتحاد طبقه کارگر و سازمانهای سیاسی انقلابی آن برعلیه نظامات موجود است.

هدف های تاکتیکی ما دراین مبارزه جهانی عبارت است از تحکیم پیوند با احزاب وتشکل های پیشرو کارگری، شرکت در مبارزات ضد سرمایه داری ومبارزه علیه جنگ و تجاوزات نظامی امپریالیستها، شناساندن وضعیت واقعی طبقه کارگرایران و شرایط دشوار مبارزات آن برعلیه نظام سرمایه داری حاکم و جلب پشتیبانی عملی از مبارزات طبقه کارگرایران و …

نظر به برنامه و مصوبات سازمان درباره اهمیت وظایف انترناسیونالیستی و پیوند با طبقه کارگر و احزاب و سازمانهای پیشرو کارگری و کمونیستی درسطح جهان.

کنگره رهبری سازمان را موظف میسازد تا ضمن تقویت پیوند های موجود با احزاب و سازمانهای کارگری درکشورهای مختلف، برای بازسازی روابط و پیوندهای انترناسیونالیستی با تشکلهای کمونیستی و کارگری برنامه معینی را در دستور بگذارد علاوه برآن با توجه به حساسیت منطقه و ایران ضروری است تا برای تبادل نظر و همکاریهای بیشتر با احزاب و سازمانهای انقلابی و کارگری کشورهای همسایه برنامه ریزی معینی بعمل آید علاوه بر تقویت بخش بین المللی لازم است کمیته های همجوار نیز برای پیوند با طبقه کارگر و سازمانهای انقلابی در نبرد علیه بورژوازی داخلی کمک بگیرند و متقابلا در مبارزه آنها علیه بورژوازی داخلی شان به آنها یاری برسانند.

کنگره پنجم سازمان اتحاد فدائیان کمونیست شهریور ۱۳۸۹

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »