اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

واکاوی -برنامه ای از تلویزیون جنبش- موج جدید اعتصابات سراسری کارگران نفت و پتروشیمی در گفتگو با یدی شیشوانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »