اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

دلایلی که مسبب شکست ترامپ در ماه نوامبر خواهند شد!

خسرو اسدیان

با توجه به نابسامانیهای سیاسی و اجتماعی که  در طی چهار سال گذشته و مخصوصا در طی ماههای گذشته از طرف حاکمیت ترامپ و مشاوران و دکترین حزب جمهوری خواهان در ایالات نامتحدۀ امریکا شکل گرفته است، و بخصوص با توجه به بحران سیاسی داخلی در این کشور و شکل سیاسی به خود گرفتن جامعه، دلایل عینی وجود دارند که باعث شکست این ” مرد فناناپذیر” و باعث شکست حامیان،  همراهان ریز و درشت وی چه در سطح بین الملل وچه در سطح داخلی خواهند شد و وی را شکست پذیر خواهند کرد!                                                                                                                                        

این دلایل کدامها هستند:                                                                                                                                                                                                                

_کشیدن دیوار بتنی بیش از هزار کیلومتری در مرز مکزیک که موجب تنفر بیش از پیش مکزیکی های ساکن امریکای شمالی نسبت به سیاستهای نژادپرستانۀ دولت ترامپ و حزب وابسته به آن شده است.                                                                       

_ دستگیر کردن هزاران مهاجر امریکای مرکزی که در مرز امریکای شمالی دستگیر شده و به زندانی کشاندن مادران مهاجر  و جدایی کودکان از آنان                                                                                                                        

_ممنوعیت  برگشت  سفر شهروندان تابعه امریکا که در مسافرتهای خارج از امریکای شمالی بسر می بردند و دارای ملیتهای مختلفی بودند. هنوز این طیف از شهروندان دچار سیاستهای راسیستی دولت ترامپ قرار دارند.                               

_کشتن سیاه پوستها و شهروندان لاتین والاصل،  توسط  پلیس های سفیدپوست  در طی سالها و بخصوص ماههای گذشته! مورد تعقیب نگذاشتن مجرمان و عاملین این قتلها بر علیۀ سیاهپوستها و لاتینی ها و عیب ونقص در سیستم قضایی این کشور                    

_ 14 در صد از جامعۀ امریکای شمالی را سیاه پوستان به خود تعلق دارند. این بخش از جامعه، بخصوص در این دوره، میخواهد بر خلاف دوره های قبل، به پای صندوقهای رأی برود.                                                                                  

_ بیش از 17 در صد از اهالی این کشور را هیسپانیس ها (اسپانیوالاصل – لاتین والاصل) تشکیل میدهد. اینبار آنها میخواهند، با ترامپ تصفیه حساب کنند.                                                                                                                 

_از بین بردن و فسخ قوانین بیمه های اجتماعی که توسط اوباما وضع شده بود و وضعیت اسفبار سیستم درمانی در این کشور

_ تا کنون طبق آمار دولتی، بیش از 200000  قربانی ویروس کرونا ثبت شده است! در هر ثانیه 9 نفر جان خود بخاطر کووید 19 در این کشور از دست میدهند!                                                                                                                                  

 _ اکثریت قربانیان کووید  19 تاکنون،  شامل سیاهپوستان، لاتینی ها و افراد بی بضاعت و          فقیر جامعه بوده است.

_ اظهارات منفی و تحقیرآمیز ترامپ بر علیۀ زنان و سیاستهای ضد زن بودن وی  در همۀ گفتارها،  پیامها و عملکردهای وی                                           

  _  استعفاهای  پی در پی  وزیرها، مشاورهای سیاسی – نظامی و مأموران امنیتی وی در طی سالها و ماههای گذشته               

_  جنگ اقتصادی و تهدیدهای گوناگون بخصوص بر علیۀ چین که برخلاف نقشه ها و برنامه های در دست داشتۀ ترامپ، تاکنون برعکس طرحهای وی شکل گرفته و موجب نارضایتی بخش عظیمی از جامعه شده است و مشکلات اقتصادی وسیعی را شکل داده است!                                                                                                                                         

_  طرحهای رژیم چنج و طراحی کودتاهای مختلف، بر علیۀ خیلی از کشورها و به  بن بست رسیدن این نقشه ها، بخصوص شکست طرحها و شبه کودتاهای متفاوت  در جهت تعوض حکومت در ونزوئلا، موجی از نارضایتی های مختلفی را حتی در امریکای شمالی بوجود آورده، طوری که سناتور معروف  کریس  مورفی  در دوازدهم  ماه اوت  این  سیاست ترامپ را ” یک خانه خرابی وخامت آمیز”  نامیده است!                                                                                                                                  

  _  ایجاد تفرقه در جامعه امریکای شمالی توسط ترامپ با حربه ” تفرقه بیانداز و حکومت کن ” ! این مسئله بعد از چهار سال موجب سیاسی شدن جامعه شده و حتی افرادی که سالها به حزب جمهوری خواهان رأی میدادند، اینک دلهرۀ شکست ترامپ  را لمس کرده اند و طی ماههای گذشته، آنها حتی به ترامپ پند  می دهند که از بیان و اظهار مطالب  نامطلوب  و بی مورد پرهیز کند. در صد  چشمگیری از رأی دهنده گان سفیدپوست نیز که به ترامپ رأی داده بودند، اینبار مروری دیگر برای رأی دادن خود دارند! سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن ، روزهای آخر خود را میگذراند!                                                             

_  در حال حاضر، بیش از 14 درصد  رشد بیکاری در این کشور وجود دارد. این رقم  بنابه  آمار رسمی خود دولت میباشد!                                                              

_    روی گرداندن خیلی از وسائل ارتباط جمعی و منابع ارتباط جمعی الکترونیکی از تبلیغات منفی  ترامپ!                     

_   هر تحولی که در دنیا شکل بگیرد، تلاشهای بیهودۀ  ترامپ در مقابله با قدرت اقتصادی چین و بعضی از کشورهای اروپایی به کرسی نخواهد نشست، چرا که زمان بسیار کمی برای ادامۀ بلوفهای سیاسی و اقتصادی وی باقی مانده است!                 

_  نامگذاری ” جو بایدن ”  بعنوان کاندید حزب دمکراتها و اخیرا تعیین کردن معاونت ریاست جمهوری برای ” کملا هاریس” کارت آس دیگری از طرف حزب دمکرات است که  بخش عظیمی از زنان، سیاهپوستان و دو رگه ها  درایالات نامتحدۀ امریکا را به خود جلب کرده و جلب خواهد کرد. در واقع مبارزات انتخاباتی امریکای شمالی، بیش از 200 سال است، همیشه و در حال حاضر نیز، همانند قماری ست که هر چهار سال یکبار، میدان قمار، فقط  به دو حزب دمکرات و حزب جمهوریخواهان تعلق دارد و هر گاه هر کدام از نماینده گان این دو حزب، کارت بهتری را رو کرد، توانایی به قدرت رسیدن را در خود دارد و میتواند با طرحها و برنامه های خود و با همکاری و حمایت  کمپانیهای غول پیکر و کارتلهای استعمارگر بین الملل، چهار سال ویا چهار سال اضافه بر آن، به حاکمیت خود قدمت دهد!                                                                                                                  

_  عوامل و دلایل سیاستهای کج دار و تفرقه آمیز و آشوب گریهای دکترین حکومت ترامپ بر سر مسائل بین الملل و برای هر چه بیشتر تسلط داشتن بر جهان، وزنۀ سنگین آنچنانی، برای شکست وی در محل سکونتش، نخواهد داشت، بلکه مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  داخلی ست، که شکست وی را حتمی کرده است.                                                                         

بنا به این دلایل در این مقاله که در صفحۀ سازمان فدائیان کمونیست آورده شده و دلایل دیگری که بدون شک، خواننده گان  به آن آگاه هستند، عواملی ست که موجب  روزشماری عمر حکومت ترامپ شده است و در ماه نوامبر، پایان  حاکمیت چهارسالۀ آنرا فرا میرساند!             

به این نکتۀ مهم در اینجا بایستی اشاره کرد که درد، مصیبت و نابسامانی ناهنجاری که مردم و توده های زحمتکش امریکای شمالی سا لهاست گریبانگیر آن هستند، این است که تعویض ریاست جمهوری ها و بر سر کار آمدن یک رئیس جمهور از طرف حزب دمکرات و یا از طرف حزب جمهوری خواهان، تغییرات سیاسی – اقتصادی – اجتماعی آنچنانی را در وضعیت زندگی اکثریت جامعه این کشور بوجود نیآورده و نخواهد آورد. اما تنها و تنها  همانطور که در طی هفته ها و ماههای گذشته دیدیم، مبارزات وسیع توده های زحمتکش، توده های رنجدیده و مورد استثمارشده و مبارزۀ ضدسرمایه داری متداوم ، میتواند تغییرات  اساسی را در زندگی مردم امریکای شمالی بوجود آورد. همچنین پیروزی دمکراتها در هر زمان و هر موقعی ، دال بر تغییرات اساسی سیاستهای بین المللی این امپریالیسم نخواهد بود. نمونۀ بارز این قضیه  در دوران اوباما بود که در دورۀ حاکمیت وی، بیشتر از زمان جنگ جهانی دوم، از بمبهای جنگی استفاده شد واکثر این بمبها  به روی افغانستان فرو ریخت!                                          

شکست ترامپ در ماه نوامبر، ممکن است ما را شاهد انواع  ترفندها و حیله های جدید وی بنماید و اما هر چند وی، خود را همانند شاه شاهان و یا  نایب الامام  قلمداد دهد، مبارزۀ خستگی ناپذیر زحمتکشان و مبارزۀ متداوم توده های آگاه مردم این کشور، همچنان پای برجا بوده و فریب  هیچگونه مانور ترامپ وانواع مختلف همچون ترامپها را نخواهند خورد!                                          

 خسرو اسدیان

مرداد 1399                       

سخنان  ادواردو گالیانو در سال 1970 : ” اگر سیستم پارلمانی از پایه واساس قصد تغییر و تحول نظم سرمایه داری را در خود میداشت، مدتها بود که مورد ممنوع  قرار میگرفت. اینرا میلتون فریدمن که یکی از محققین و آگاهان به لیبرالیسم نو بود، در قرن گذشته به خوبی بیان کرده است.”                                                                                                          

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »