فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور

ویدئو

راه های پیشروی و گسترش اعتراضات کارگران و زحمتکشان.. . میزگردی از شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

راه های پیشروی و گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان... در میزگردی ازاعضای شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست گفتگوی مهرآفاق مقیمی با فرخ جعفری از اتحاد فدائیان کمونیست ناصر
ادامه مطلب ...