تراکت شماره ۴ بمناسبت اول ماه مه ۹۹

کارگران مبارز وپیشرو!

 برای آن ‌که به اندازه‌ی کافی توانا باشیم، باید تلاش کنیم به اتحاد تئوری سوسیالیسم علمی با بخش‌های مختلف طبقه‌ی کارگر مادیت بخشیم، تا بتوانیم حزبی مستقل ودرتقابل با احزاب دیگر بوجود آورده و درروزهای سرنوشت ساز بردشمنان طبقاتی خود پیروزشویم.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

تراکت شماره ۱ بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه ۲۰۲۰( ۱۱اردیبهشت ۹۹)

تراکت شماره ۲ بمناسبت اول ماه مه ۲۰۲۰(۱۱اردیبهشت۹۹)

تراکت شماه۳ بمناسبت اول ماه مه ۹۹

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
Translate »