اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تراکت شماه3 بمناسبت اول ماه مه 99

اول ماه مه روزجهانی کارگر فرارسیده است .دراین روز کارگران سراسرجهان  اتحاد وهمبستگی جهانی خود را درمبارزه علیه ستم واستثمار وزور وسرکوب نظام سرمایداری جشن میگیرند. دراین مبارزه تاریخی و جهانی  دو دنیا درمقابل هم قرارگرفته اند ، دنیای سرمایه  ودنیای کار؛ دنیای سرمایه داری ودنیای سوسیالیسم .

دریکسو گروه اندکی  سرمایه دار که زمینها ،کارخانه ها ،مزارع ومعادن وابزار ووسایل تولید را به مالکیت خصوصی خود درآورده اند .وازقِبَل استثمار نیروی کار کارگران و غارت وچپاول  منابع طبیعی ودسترنج زحمتکشان زندگی میکنند وبادردست داشتن قدرت سیاسی درتلاشند با توسل به فریب وسرکوب  وجنگ و کشتار  وضع موجود را حفظ کنند ودرسوی دیگرانبوه انسانهائی که تولید کنندگان اصلی  نعم مادی  وثروت های اجتماعی هستند که خواستار تغییر بنیادی نظم موجودند.

راستا وچشم انداز مبارزه اردوی کار برعلیه سرمایه  درسراسر جهان یکی است . محو ستم واستثمار  وتمام تبعات ویرانگر ناشی ازآن ؛ ایجاد نظامی که درآن استثمار فرد ازفرد ، کارمزدوری  وفقر وبیکاری وجنگ وکشتار رخت بربسته باشد . زمینها ، کارخانه ها ،معادن وتمام ابزار تولید  به مالکیت جمعی  درآید ودست آوردهای بشری درخدمت انسان  ودر راه رشد وتکامل وارتقای سطح زندگی  جامعه به کارگرفته شوند.

اول ماه مه تجلی اتحاد وهمبستگی کارگران جهان درچنین راستائی است .

سازمان اتحادفدائیان کمونیست اردیبهشت ۹۹

تراکت شماره ۱ بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه ۲۰۲۰( ۱۱اردیبهشت ۹۹)

تراکت شماره ۲ بمناسبت اول ماه مه ۲۰۲۰(۱۱اردیبهشت۹۹)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »