فهرست

تراکت شماره ۲ بمناسبت اول ماه مه  (۱۱اردیبهشت)

کارگران مبارز؛ متحد ومتشکل شوید !

اعتصابات  را  به اعتصابات تظاهراتی تبدیل کرده و به خیابانها و میادین شهرها بکشانید!تا خشم جوانان ، زنان ، بیکاران و نارضایتی درسربازخانه ها  وروستاها، همه وهمه مرکز جاذبه خود را دراعتصابات کارگران بیابند!
باید کاری کرد تا کلیه مردم زحمتکش شهر وروستا چشم انداز تحقق مطالبات خود را درتداوم وپیروزی مبارزات کارگران جستجو کرده وگرد رهبران عملی جنبش کارگری حلقه بزنند!
تنها طبقه کارگر است که قادر است مبارزه علیه مافیای قدرت وثروت  ودولت سرکوبگر اسلامی و مصائب ناشی از آنرا آغاز وبه سرانجام مطلوبش برساند !

کارگران  متحد ومتشکل شوید !
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
۲۶فروردین ۱۳۹۶


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

Translate »