اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

با تمام توان در مقابله با سیاست تشدید سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی بایستیم .

کمیته تهران

 کارگران و زحمتکشان ، مردم آگاه و مبارز 

  رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی که در حساس ترین روزهای عمر خود به سرمیبرد و عملا توان خود را در مهار بحران اقتصادی از دست داده هراسان از قیام میلیونها گرسنه در ماههای آتیبه و که سران و کارگزاران رژیم پیش بینی آن را میکنند ، تصمیم دارد با درنده خویی و ایجاد رعب و وحشت  مانع به خیابان ریختن توده های درمانده و عاصی از این همه فقر و بی عدالتی و فساد گردد بدین منظور بار دیگر خبیثانه احکام اعدام برای سه جوان تهرانی و هشت جوان اصفهانی که در اعتراضات آبان ۹۸ و دی ۹۶ دستگیر شده اند ، کرده است . اعتراضاتی که برای فقر و بیکاری و گرسنگی و غارتگری سرمایه داران و استبداد جمهوری اسلامی برپا شد و به وحشیانه ترین شکل سرکوب شد . در آبان ۹۸ قریب هزار و پانصد نفر با تیر مستقیم جلادان رژیم در خون غلتیدند و هزاران نفر بازداشت شدند . اینک این رژیم پلید میخواهد با  قربانی کردن یک به یک این اسرا و وحشت آفرینی ، خود را از چنگال انتقام توده ها برهاند و مرگ محتوم خویش را به تعویق اندازد .

جوانان دلیر و مبارز  ، میبایست با تمام توان در برابر این رژیم جانی و فاسد بایستیم و نگذاریم با فراغ بال دهه شصت دیگری بیافریند کسانی که در اسارت رژیمند یاران و عزیزان ما هستند به هر طریق ممکن به یاریشان بشتابیم ، فریاد آزادی آنها و مرگ این رژیم خونریز و غارتگر را در هر کوی و برزن سر دهیم ، مطمئنا در برابر اراده توده های متشکل و متحد و بپا خواسته رژیم با تمام مزدورانش یارای ایستادگی و مقابله ندارد . زمان آن رسیده که کابوس رژیم را به واقعیت تبدیل کنیم .

مرگ بر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری فدراتیو شورایی

زنده باد سوسیالیسم  
سازمان اتحاد فداییان کمونیست

کمیته ایالتی تهران ۸/۴/۹۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »