اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

حماسه ۱۹ بهمن همواره جاودان خواهد ماند

قریب به  پنجاه سال پیش در جنگلهای سیاهکل حماسه ای رقم خورد که برگ زرینی در تاریخ مبارزه بر علیه رزیم پهلوی گشود  رفقای ما با حمله به پاسگاه سیاهکل و مبارزه تا آخرین فشنگ با نیروهای سرکوب گر رژیم پهلوی و مقاومت در اسارت گاهها و تقدیم جان خود به انقلاب ، با اعلام تولد ” سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ” از یک سو حیاتی دوباره به کالبد بی جان و محتزر کمونیستی ایران دمیدند و نشان دادند علیرغم خیانتهای حزب ورشکسته توده ، کمونیسم همیشه زنده و استوار در برابر نظام سرمایه داری ایستاده است و از سوی دیگر جو ارعاب و خفقانی را که رژیم شاه  با درنده خوییهای نیروهای سرکوبگرش ساخته بود و در اغلب خانه ها ” دیوار موش دارد موش هم گوش دارد ” ورد زبان مردم بود ،  شکستند . رژیم پهلوی که بعد از کودتای ۲۸ مرداد و حمایت همه جانبه امپریالیسم آمریکا با قلع و قمع گسترده مخالفین در داخل قدر قدرتی کاذبی کسب کرده بود و خود را ژاندارم منطقه میدانست و به سوی تمدن بزرگ روان بود به یکباره دریافت آنچه ساخته کاخی پوشالی بیش نیست و حرکت فداییان در سیاهکل تمام این کاخ را به لرزه در آورد .  تداوم راه رفقای جان باخته  سیاهکل توسط رهروان انها  به جرأت میتوان گفت زمینه ساز قیام توده ها در ۲۲ بهمن ۵۷ و فرو ریختن کامل این کاخ گردید ولی متاسفانه در نبود تشکل قدرتمند طبقه کارگر که از دست آوردهای قیام توده ها پاسداری کند ، آنچه به دنبال فروپاشی رزیم شاه  بنا نهاده شد سلطه دوباره بورژوازی با کمک امپریالیستها بود که در کنفرانس گوادالوپ طرح آن ریخته شد ، این بار با رنگ و لعاب مذهب به مراتب مخوف تر و جنایت کارتر از رژیم پهلوی  و نتیجه آن چهل سال غارت و چپاول با توجیهات دینی ، چهل سال کشتار و جنایت با توسل به اسلام ، چهل سال ویرانی و جنگ و در ایران و منطقه خاورمیانه برای نجات اسلام ، نتیجه این چهل سال  افزایش وحشتناک فقر و بی عدالتی و شکاف طبقاتی وحشتناک ، بی خانمانی ، گرسنگی ، فساد غیر قابل وصف ، نابودی تمام منابع و ثروتهای ملی  ، نابودی محیط زیست ، در یک کلام ماحصل حاکمیت جمهوری اسلامی جز مرگ ونیستی و تباهی چیزی نبوده ، آنچه طی این سالها به بقاء رژیم کمک به سزایی کرد مذهب بود ، جمهوری اسلامی طی این سالها همواره با برانگیختن احساسات کور مذهبی توده ها و بسیج آنها  بهترین استفاده را کرد .  بعد از چهل سال اینک که جمهوری اسلامی با بزرگترین بحران سیاسی و اقتصادی خود مواجه شده ، حنای مذهب هم در بین مردم رنگی ندارد و نمیتواند به دادش برسد . اینک که توده های خسته و به جان آمده از چهل سال مرگ و ویرانی و تباهی بپا خواسته اند تا حقوق خود را از حلقوم سفاکان حاکم بیرون کشند باید بدانند در برابر رژیم تا دندان مسلح و جنایتکار جمهوری اسلامی فقط با تشکل و سازمان دهی میتوانند به اهداف خود دست یابند و ما که خود را بخشی از نیروی کار و زحمت میدانیم تحت هر شرایطی در کنار کارگران ، معلمان ، دانشجویان  ….. هستیم و برای متشکل و مسلح کردن صفوف پیکار جویان از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنیم  .

سرنگون باد جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فداییان کمونیست

کمیته ایالتی تهران ۱۶/۱۱/۹۸

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »