اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

به یاری کارگران اعتصابی نفت و پتروشیمی بشتابیم

       به یاری کارگران اعتصابی نفت و پتروشیمی بشتابیم

کارگران و زحمتکشان ، هموطنان آگاه و مبارز :

هزاران کارگر مجتمع های نفت و گاز و پتروشیمی بخاطر ابتدایی ترین حقوق خود دست به اعتصاب زده اند ، پرداخت حقوقهای معوقه ، لغو قراردادهای موقت و امنیت شغلی حداقل خواسته هایی است که طبقه کارگر ایران و تمامی مزد بگیران با آن درگیرند و خواسته همگان است . فریاد کارگر نفت فریاد طبقه کارگر ایران است ، برماست که به هر طریق ممکن به یاری آنها بشتابیم و صدای رسا آنها در همه ایران باشیم ، در این شرایط اسف بار اقتصادی و تورم وحشتناک بر ماست که با کمک به خانواده کارگران اعتصابی ، انها را در پیشبرد اعتصاب تا تحقق خواسته هایشان یاری رسانیم ، به یاد داشته باشیم که رژیم ددمنش جمهوری اسلامی در نهایت عجز و ناتوانی و ورشکستگی قرار دارد و به هیچ وجه قادر نیست کمترین گشایشی در وضعیت اقتصادی موجود ایجاد کند ، هر آنچه هم بتواند در پس چانه زدنها و التماسها از پولهای بلوکه شده آزاد کند خرج اراذل و اوباش و مزدوران جنایتکارش درداخل و منطقه خواهد کرد . رژیم به شدت در تدارک یورش و تهاجم به دشمنان واقعی خود ، کارگران و تهیدستان و تمام مزد بگیران ، است و قرار گرفتن رئیسی جلاد در منصب ریاست جمهور که تنها هنرش دستگیری و شکنجه و کشتار است دقیقا در راستای این هدف است . تنها اتحاد و هبستگی کارگران و توده های فرو دست و برپایی اعتصاب سراسری میتواند رژیم را از پیشبرد اهداف جنایتکارانه اش باز بدارد . تنها راه مقابله با فقر و بیکاری و گرانی ، فساد و ….. متحد و یکپارچه ، ایستادگی در برابر سرمایه داران غارتگر و رژیم حامیشان و سرنگونی این رژیم جنایتکار است . ایمان داشته باشیم در برابر خلقی متحد  هیچ نیروی سرکوبگری را یارای ایستادگی نیست ، باور داشته باشیم تمامی رژیم های سرکوبگر و دیکتاتور فقط و فقط از اتحاد و همبستگی کارگران و توده های زحمتکش هراس دارند و برای آنکه این اتحاد هیچگاه شکل نگیرد از هیچ رذالت و جنایتی رویگردان نیستند . رهایی طبقه کارگر از زیر ظلم و ستم و استبداد حاکم و تحقق سوسیالیسم تنها هدف سازمان ماست و به این منظور تمامی نیرو و امکانات خود را درجهت سازماندهی و متحد کردن توده های فرودست جامعه قرار داده ایم و به این منظور دست یاری به سوی همه کسانی که خواهان سرنگونی قهرآمیز و انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری شوراها هستند دراز میکنیم .

هر چه مستحکمتر باد اتحاد وهمبستگی کارگران و زحمتکشان

 پیش به سوی سرنگونی رژیم ددمنش جمهوری اسلام

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی

 زنده باد سوسیالیسم

کمیته ایالتی تهران

           2/4/1400

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »