اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

روز کارگر را به جلوه ای باشکوه از قدرت نمایی طبقه کارگر بدل کنیم!

اکنون سرمایه داران و رژیم کارگزار آنها سخترین شرایط معیشت و زندگی را بر کارگران و توده های محروم و مزد بگیر تحمیل کرده اند که حتی از تهیه ابتدایی ترین نیازهای زندگی ناتوانند. اینک خواسته های کارگران تنها به دریافت دستمزد کار روزانه تنزل یافته که طرح همین خواسته ابتدایی هم با سرکوب و شلاق و زندان مواجه میشود . رژیم در این سالها به وضوح نشان داده که نه تنها قصدی، حتی برای تعدیل وضعیت زندگی و معیشت کارگران ندارد بلکه همواره کوشیده با تحمیل شرایط سخترو در اضطرار قرار دادن کارگران و توده های زحمتکش موقعیت مطلوبتری را برای استثمار و غارت سرمایه داران فراهم کند و عملا حرکتهای اعتراضی پراکنده از جانب کارگران نتوانسته مانعی در برابر این ددمنشی رژیم ایجاد کند. هیچ خواسته ای با درخواست کردن وتضرع به عناصر و باندهای رژیم به دست نیامده ، تمامی باندها و جناحهای رژیم تنها یک رسالت بر دوش دارند حفظ هر چه بهتر و بیشتر منافع سرمایه داران .

 طبقه کارگر تنها یک راه و وظیفه دارد متحد شدن و یکپارچه کردن حرکت های اعتراضی در برابر سرمایه داران و رژیم حامیشان و با قدرت عمل کردن. رژیم به وضوح نشان داده است ازقدرت توده های متحد به شدت هراس دارد و میکوشد به هر طریق ممکن مانع به هم پیوستن و برپایی اعتراضات و اعتصابات سراسری گردد. پس پیش به سوی اعتصابات سراسری و تظاهرات گسترده برای رفع فقر و بی عدالتی، رفع ستم و استثمار و زندان و شکنجه و اعدام ، برای آزادی زندانیان سیاسی بخصوص کارگران زندانی ، …  که فقط با برچیدن بساط رژیم خدمتگذار سرمایه داران ممکن خواهد شد .

 

                             سرنگون باد رژیم ددمنش جمهوری اسلامی

                               برقرار باد جمهوری فدراتیو شورای

                                       زنده باد سوسیالیسم   

4/2/1400

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »