اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق محمد تقی افشانی

باتاثرفراوان ازدرگذشت فدائی مبارز رفیق، دکترمحمد تقی افشانی نقده باخبرشدیم . محمد تقی افشانی  ازپیشگامان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه تبریز بود  . او به همراه دیگررفقا درشکل گیری محافل و سپس تشکیلات چریکهای فدائی درتبریز فعالانه شرکت داشت  و به همراه رفیق اسدالله مفتاهی شبکه دانشگاه تبریز سارمان را بنیاد گذاشت ودرپی ضربات سال 50  دستگیر و قهرمانانه درزیر شکنجه های ساواک مقاومت کرد ودربیدادگاه های شاه ابتدا به اعدام وسپس بایک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد . او درزندانهای شاه  نیز ازتلاش و فعالیت دست برنداشت وهمواره مورد وثوق و اعتماد سایر زندانیان سیاسی بود.تقی افشانی سرانجام با قیام توده های میلیونی درسال 57 اززندان آزاد شد و توده های مردم با استقبال وسیع ازوی، به فداکاریها و مبارزات او درراه آزادی و سوسیالیسم قدردانی کردند.
تقی افشانی تاوپسین دم به آرمانهای انسانی سوسیالیسم وفادار ماند و سرانجام بعد ازمبارزه ای طولانی با بیماری که به آن گرفتارشده بود چشم ازجهان فروبست .ما درکذشت این رفیق مبارز را به همه رفقا و بازماندگان او تسلیت گفته و خودرا درغم آنها شریک میدانیم.

نام اش همیشه زنده ویاداش همواره گرامی باد

روابط عمومی

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

18 بهمن ماه 1395

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »