اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

چگونه باید باور کرد نبودنت را رفیق

حسین مقدم

خبر بغایت تاسفبار بود و  دردناک !

نه نه هنوز باورم نمی‌شود.

تورا چون همیشه قلم بر دست مصمم ، قاطع با تن صدائی خاص، روبرویمان نشسته می بینم !

پنج ساعت است که این خبر اسفناک را در کانال واتساپ جمعی از فعالین کمونیست که خودت در تداوم فعالیت اول ماه مه شهر یوتوبوری به پیشنهاد جمع باز کردی و اداره کننده اش بودی، خواندم .

گیج و منگم تا هم اکنون که در عین نا باوری ، علارغم خواستم سیاه بر سپید برشته تحریر در می آورم!

با کدام افکار تمرکز یافته میتوان قلم زد و نبودنت را ، از دست دادنت را ، به رفقا و دوستان بویژه یاران و همفکران و همره هانت

دراتحاد فدائیان کمونیست تسلیت گفت 😞.

چطور میتوان به بزرگ مبارز ، چریک پیر و

پرتوان و دریا دل رفیق یدی در از دست دادن چنین کادری زبده که براستی  در دومین شهر بزرگ سوئد – یوتوبوری یارو مددکارش بودی  تسلیت گفت 😞.

چگونه میتوان شریک غم و اندوه ات رفیق آرش،

کمونیست جوان ، خوش فکر و

نو اندیش هم تشکیلاتی ات در عرصه مبارزه طبقاتی گشت 😞.

چگونه میتوان به حبیب و اردشیر و شهناز و مریم و جو و محسن و فریدون و مهرزاد و عسگر و

و…و…و….شهر یوتوبوری اعلام همدردی نمود!

چگونه باید به نیروهای چپ و کمونیست نبود مصاحبه گری چون تو رفیق را به اطلاع رساند !

ای داد و ای بیداد چگونه باید به خانواده و همسر و فرزندت درگذشت و نبودن انسان بزرگی چون تو را یاد آور شد 😞😔.

مسعود

رفیق عزیز

به همت جمع ، کارهای زیادی را در جهت سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی در تدارک بودیم !

میخواستیم با ایده هائی نو ، آوای پر طنین زیبای خاص گوینده گیت را در ساعتی خاص و پر شنونده شهر ، شاهد باشیم !

چه شدو چگونه اینچنین زود و نابهنگام رفتی!

رفقای سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

و خانواده محترم و گرانقدر

مسعود دقیقی اصل

مرا در این غم بزرگ تان شریک و سهیم بدانید

حسین مقدم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »