اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعتراف گیریها ی زیرشکنجه،حاصلی جزرسوائی بیشتربرای نطام حاکم دربرندارد

اخیرا پرونده مضحک دیگری تحت عنوان«طراحی سوخته» برای فعالین کارگری و مدنی دستگیر شده و شکنجه شده ،باز شده است. داستان برای توده های زحمتکش مردم ایران و هرکسی که گوشی برای شنفتن و مغزی سالم برای اندیشیدن درسرداشته باشد، روشن وآشکاراست که مافیای قدرت و ثروت با دستگاه استبدادی و پوسیده خود که دریک بحران همه گیر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی درگیراست، ازپس مبارزات مستقل کارگری که مدام رو به اعتلا میباشد، برنیامده است .استفاده از تاکتیک فریب و تفرقه افکنی بین کارگران و بکارگیر سرکوب و شکنجه نتوانسته است تاثیرات مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز را در نزد عموم کارگران وافکار عمومی خنثی کند .خودباحتگان دستگاه های امنیتی رژیم اینک با سرهمبندی کردن ویدئو کلیپی مضحک از باصطلاح «اعترافات» اسماعیل بخشی،سپیده قلیان و علی نجاتی و دیگر دستگیرشدگان اعتصابات اخیر نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، خواسته اند ضمن انداختن رعب وهراس بیشتر درمیان کارگران و سایر آزادیخواهان، با وابسته نشاندان فعالین کارگری شکنجه شده به بقول خودشان به گروه های «معاضد» و کمونیست های خارج کشور،سرکوب و دستگیری و شکنجه تا حد مرگ این نمایندگان کارگری و فعالین مدنی را توجیه کنند.
کارگران نیشکر هفت تپه وفولاد اهواز، کارگران وزحمتکشان سراسر ایران ، خلقهای تحت ستم واستثمارو هرانسان دیگری بخوبی آگاه است ومیداند که سیاست سرکوب، زندان و شکنجه و اعتراف گیری در زندانهای مخوف و در زیر تازیانه ودارو درفش شکنجه گران و پخش آنها ازتلویزیون های رژیم، به امری عادی و بی نتیجه برای رژیم تبدیل شده است. چنین اعتراف گیریهای زیر شکنجه پشیزی ارزش نداشته ودرعوض نشاندهنده ابعاد وحشتناک تداوم ارعاب و شکنجه درزندانهای جمهوری اسلامی است و نشانگر عمق دنائت و سیاهکاری و پوسیدگی است که سراپای این جانوران نشسته براریکه قدرت را دربرگرفته است .
اگرازمحکوم کردن اعمال چنین روشهای همیشه محکومی بگذریم که نزد افکارعمومی همیشه محکوم بوده و هست ،ما فعالین سازمان اتحاد فدائیان کمونیست به کارگران و زحمتکشان و توده های مردم سراسرایران، بویژه کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد و آن رهبران شجاع و خبرنگار و نیز سایر شکنجه شدگانی که اعتراف گیری زیرشکنحه از آنها به ویدئو کلیپ رسوائی تبدیل وار رسانه های رژیم پخش شده است ، توصیه میکند که این ترفند های رژیم را به هیچ بگیرند و از طریق افشاگری هرچه بیشتر، ماهیت این اقدامات ضد انسانی رارسوا وخنثی کرده وبا تداوم مبارزه از رهبران اعتصابات واعتراصات کارگری ودستگیر شدگان و شکنجه دیدگان حمایت کنند وکوس رسوائی رژیم را از بابت دست یازیدن به چنین اعمال جنایتکارانه ای برسر هر بام بصدا درآورند و خواستار آزادی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی بشوند.
شکنجه و کشتار و سرکوب اعتراضات اجتماعی و اعتراف گیریهای زیر شکنجه و پخش بی شرمانه آنها از بلندگوهای رژیم جز رسوائی بیشتر برای نظام حاکم نتیجه دیگر دربر نخواهد داشت و از طرف کارگران و توده های به جان آمده بی جواب گذاشته نخواهد شد.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی
زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
سی ام دیماه ۱۳۹۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »