اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

8mars

هشتم ماه مارچ( ۱۷ اسفند) امسال روز جهانی زن را با همبستگی و حمایت از پیکار زنان در افغانستان و ایران…

علاقمندان، رفقا، دوستان گرامی!  هشتم ماه مارس نماد مبارزۀ بین المللی زنان علیۀ هر گونه تبعیض، نابرابری، سرکوب و ستم جنسیتی در راه است. برای گرامیداشت روز جهانی زن، برای حمایت از مبارزات…
ادامه مطلب ...

گرامی باد ھشت مارس، روز ھمبستگی جھانی بامبارزات زنان

زنان ومردان مبارز! ھشت مارس امسال مصادف است با چھلمین سالگرد اعتراضات عمومی زنان ایران بھ فرمان اجباری کردن حجاب توسط خمینی کھ متعاقب آن رژیم مذھبی تازه بقدرت رسیده تلاش کرد خیلی ازدست…
ادامه مطلب ...