فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

1may

گرامی باد اول ماه مه روزتجلی اتحاد وهمبستگی کارگران سراسرجهان !

کارگران مبارز! امسال اول ماه مه روزتجلی همبستگی واتحادکارگران سراسرجهان درمقابل نظام سرمایه داری را درشرایط متفاوتی برگزارمیکنیم. ویروس کشنده کرونا درنتیجه تخریب محیط زیست،تقلیل ،حذف…
ادامه مطلب ...

تراکت شماره ۱ بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه ۲۰۲۰( ۱۱اردیبهشت ۹۹)

کارگران مبارز اول ماه مه روز تجلی همبستگی کارگران سراسر جهان دربرابرنظام سرمایه درراه است .اول ماه مه امسال با اوضاع متفاوتی روبروهستیم ،بحران دربحران! بحران اقتصادی و بحران ناشی از…
ادامه مطلب ...