اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

کودکان کار مدر

”کودکان کار مدرن“ پدیده جدید سرمایه – به بهانه ۲۰ نوامبر روز ”جهانی حقوق کودکان و نوجوانان“

از20 نوامبر1954  که اعلامیه حقوق کودک در سازمان ملل امضا شد, این روز به نام روز جهانی حقوق کودکان و نوجوانان نامگذاری شده است . نگاهی به وضعیت کودکان در جهان کنونی در زیر سلطه سیستم…
ادامه مطلب ...