اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

کنگره هفتم

 قطعنامه کنگره هفتم درتشریح مواضع سازمان درباره ضرورت وحدت های حزبی و جبهه ای

نظر به اینکه: نظام سرمایه داری ایران و رژیم سیاسی مذهبی و سرکوبگر و ارتجاعی آن تا به امروز بحران های  اقتصادی و سیاسی متعددی را پشت سرنهاده است. بحران هائی که می توانست تغییرات تعیین
ادامه مطلب ...

قطعنامه درباره تشدید ستم و تبعیض مضاعف جنسی و جنسیتی درجامعه

  ۱ - درسالهای اخیر تعمیق شکاف طبقاتی  ناشی از تداوم و تشدید بحران های سرمایه داری وهمزمان  شیوع ویروس کرونا  تاثیرات اقتصادی  و اجتماعی آن درجوامع مختلف، بیش از پیش زمینه رشد جریانات
ادامه مطلب ...

قطعنامه درباره شرایط مشخص کنونی و مبارزات طبقه کارگر، خطرات پیش روی و وظائف ما

مشخصه وضعیت کنونی  تلاش  طبقه حاکم ثبات بخشیدن به نظام سیاسی در دراز مدت است . این امرمستلزم  مهار تنش های داخلی وخارجی از یکسو و حل پیچیدگی هائی است  که از تناقضات وعملکرد خود رژیم
ادامه مطلب ...

اطلاعیه پایانی برگزاری کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

کارگران و زحمتکشان، پیشگامان جنبش های انقلابی بدینوسیله باطلاع می رسانیم که اجلاس کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائیان کمونیست درآستانه صد وچهارمین سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبر با موفقیت
ادامه مطلب ...
Translate »