اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

کارگران اعتصابی هند

درهمبستگی و حمایت ازکارگران اعتصابی هند

از روز دوشنبه بیش از دویست میلیون کارگر و زحمتکش هندوستان در یک اعتصاب سراسری ضمن طرح خواستهایشان خشم وانزجارخود را از طبقه  حاکم هندوستان وسیاست های ضد کارگری دولت "نادراندا مودی"…
ادامه مطلب ...
Translate »