اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

کارگران اعتصابی نفت و پتروشیمی

به یاری کارگران اعتصابی نفت و پتروشیمی بشتابیم

       به یاری کارگران اعتصابی نفت و پتروشیمی بشتابیم کارگران و زحمتکشان ، هموطنان آگاه و مبارز : هزاران کارگر مجتمع های نفت و گاز و پتروشیمی بخاطر ابتدایی ترین حقوق خود دست به اعتصاب
ادامه مطلب ...
Translate »