فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

هشت مارس

زنان به خیابانها باز خواهند گشت

بزرگداشت روز جهانی زن؛ هشت مارس، معمولا در اکثریت کشورهای جهان با حضور چشمگیر زنان در خیابانها، تجمع در سالنهای اجتماعات، تظاهرات خیابانی و سخنرانی های بسیار، در ارتباط با مطالبات و…
ادامه مطلب ...

چالشهای زنان با ستم جنسیتی ، ملی و طبقاتی در ایران

  بورژوازی حاکم بر ایران و در سطح بین المللی نظام رو به زوال سرمایه داری طی سالیان متمادی تمام توان و نیروی خود را بکار گرفتند تا 8 مارس را از یادها بزدایند و یا انرا مصادر به مطلوب…
ادامه مطلب ...

گرامی باد ھشت مارس، روز ھمبستگی جھانی بامبارزات زنان

زنان ومردان مبارز! ھشت مارس امسال مصادف است با چھلمین سالگرد اعتراضات عمومی زنان ایران بھ فرمان اجباری کردن حجاب توسط خمینی کھ متعاقب آن رژیم مذھبی تازه بقدرت رسیده تلاش کرد خیلی ازدست…
ادامه مطلب ...