اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

نشریه

نشریه راه سرخ ارگان فعالین داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست .دوره دوم شماره یک خردادماه ۱۳۹۹

نشریه “ راه سرخ ارگان فعالین داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست . راه سرخ صدای کارگران و زحمتکشان و تمامی کسانی است که به مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و…
ادامه مطلب ...