اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

نشریه کار

درهنگامه فساد وتباهی وآشفتگی رژیم  انفجارات پی درپی اخیر درمراکزحساس، چه معنائی دارد.

  آتش سوزیها وانفجارات پی درپی درنقاط مختلف کشور و انفجار وآتش سوزی اخیر در فیجره و نطنز، محل استقرار موشک وتولید سوخت جامد و متعاقب آن انفجارعظیم در محل تولید ومونتاژ سانتریفوژهای
ادامه مطلب ...