اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

مهاجرستیزی

تشدید بحران اقتصادی و تعرض ضد انسانی به حقوق و معیشت مهاجرین افغانستان.

کارگران و زحمتکشان ونیروهای مترقی نباید در مقابل این بربریت عریان سکوت کنند! اخیرا به بهانه کشته شدن دو طلبه آخوند در شهر مشهد و نسبت دادن آن به دو جوان افغان ، تعرض ضد انسانی به جان و…
ادامه مطلب ...
Translate »