اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

قاچاق داروهای

احتکار، گرانفروشی و قاچاق داروهای مورد نیازمردم، جنایتی است نابخشودنی

درشرایطی که درایران  بیماران بخاطر کمبود و گرانی دارو جان خودشان را ازدست میدهند و دراین میان اقشار کارگر و زحمتکش بیشترین فشاراقتصادی و تلفات انسانی را متحمل میشوند از کشف 19 کامیون…
ادامه مطلب ...