اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

فیدل کاسترو

به مناسبت درگذشت فیدل کاسترو رهبرانقلاب کوبا

فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا درروز25 نوامبر،پنجم آذرماه 95 چشم ازجهان فروبست. بادرگذشت فیدل کاسترو، جنبش انقلابی  ضد امپریالیستی ،وسوسیالیستی  یکی از رهبران مقاوم خود را ازدست داد .…
ادامه مطلب ...
Translate »