اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

فلسطین

تنها دخالت بشریت مترقی می تواند به جنگ در فلسطین پایان دهد!

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیستتنها دخالت بشریت مترقی می تواند به جنگ در فلسطین پایان دهد! بیش از یک هفته است که مردم فلسطین بار دیگر قربانی جنگی ویرانگر شده اند که در یک سوی
ادامه مطلب ...
Translate »