اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

فقر و فلاکت

قصه پر غصه مذهب و بخصوص تشیع ، عامل فقر و فلاکت توده ها

کنکور امسال یکی از معضلاتی شده که به شدت بخش بهداشت حاکمیت را درگیر کرده و برگزار کردن یا برگزار نکردن آن بحث روزمره دست اندرکاران ستاد کرونا شده ، امتحانات دو ساعته ای  که میشود با
ادامه مطلب ...
Translate »