اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

فرّخ جعفری

 دعوت به جلسهٔ بحث آزاد – انرژی های بازیافتی:   تولید انرژی گرمایی از خورشید.

گروه همیاری اکولوژیکی برگزار می کند دعوت به جلسهٔ بحث آزاد دکتررحیم بهرامسری گردانندهٔ جلسه: فرّخ جعفری انرژی های بازیافتی: تولیدانرژی گرمایی از خورشید.
ادامه مطلب ...
Translate »