اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

ضرورت همبستگی

تشدید بحران اقتصادی وضرورت همبستگی کارگران

تشدید بحران اقتصادی وفساد گسترده صاحبان قدرت و ثروت وافزایش قیمت مایحتاج عمومی، فشاراقتصادی برکارگران و بخش وسیعی ازحقوق بگیران جزء را افزایش داده است. هرروز بخشی از صنایع و
ادامه مطلب ...
Translate »