اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

شهیدان تیر،حمیداشرف،هشت تیر

شهیدان تیر

  بیا تا به یاد شهیدان تیرکه رفتند در پای مرگ و امیدبدان اخترانی که افروختنددل و جان به دامان صبح سپید به پا کنیم پرچم خشم و کین راپی افکنیم زندگانی نوینخروش ما برکند بنای بیداد به
ادامه مطلب ...
Translate »