اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

شش جریان

بیانیه مشترک – مسبب خشونت علیه زنان نظام طبقاتی مبتنی بر خشونت است!

بیانیه مشترکبمناسبت سالروز ٢٥ نوامبرمسبب خشونت علیه زنان نظام طبقاتی مبتنی بر خشونت است! قتل فجیع خواهران میرابل توسط عوامل رافائلو تروخیو، در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ صورت گرفت. در این روز،
ادامه مطلب ...
Translate »