اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

سیاهکل

فراخوان بمناسبت برپایی پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل

رفقا و یاران فدایی! ما در آستانه پنجاهمین سالگرد حماسه خونین سیاهکل قرار داریم، حرکتی پوینده که جنبش نوین کمونیستی ایران را رقم زد و صف بندی کمونیست های انقلابی را از اپورتونیسم 
ادامه مطلب ...