اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

سازمان چریک های فدائی خلق ایران

فراخوان شماره ( 2 ) بمناسبت برپایی پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل

رفقا و یاران فدایی! نیک میدانید که حماسه تاریخی سیاهکل یک واقعه گذرا نبود و گذر زمان این مهم را بروشنی نشان داد. از خود گذشتگی و رزم یارانمان، همچنان در زمان جاریست و اینک که ستم
ادامه مطلب ...
Translate »