اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

نکاتی چند درمورد برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

حمید پویا دریافت متن بصورت pdf مطالبی چند و نه همه مطالب لازم از این برنامه را بطوراختصار بشرح زیر مورد  بررسی و نقد قرارداده ام:    در قسمت " مبارزه طبقاتی و کمونیسم" گفته شده است:
ادامه مطلب ...

گرامی باد چهل ونهمین سالگرد حماسه سیاهکل

دردهه سیاه 1340 که استبداد وخفقان آریامهری برگستره ایران سایه افکنده بود وصدای هرآزادیخواهی  درگلو خفه میشد وهرگونه تشکل وتحزب وتجمع اعتراضی را با سرکوب بی رحمانه جواب میدادند وزندان و…
ادامه مطلب ...
Translate »