اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

زاپاتیستها

پیام بخش انترناسیونال سازمان اتحاد فدائیان کمونیست به رفقای هیئت نمایندگی زاپاتیستها که راهی اروپا و…

رفقای عزیز!                                                                          ما با علاقه جویای اخبار سفر شما هستیم. سفری که شما برای کاشتن زندگی در پیش گرفته اید! ما گزارش سفر
ادامه مطلب ...
Translate »