اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

« روژاوا » درآزمونی دیگر

تجربه خودمدیریتی دموکراتیک «روژاوا» پیروز میدان خواهد بود.

«روژاوا » نمونه ای است تاریخی درمیان جنبش هائی که درسراسر کشورهای خاورمیانه بخون کشیده شدند. اما برغم شکست های موقتی، باردیگر ققنوس وار ازخاکسترخود برمیخیزند، خیابانها و میدانها را به…
ادامه مطلب ...
Translate »