اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

روز جهانی کارگر

بمناسبت اول ماه مه (11اردیبهشت 1401) روزتجلی اتحاد وهمبستگی کارگران جهان

کارگران و زحمتکشان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  فرا رسیدن اول ماه مه  2022 (11 اردیبهشت 1401 ) را  به شما کارگران در ایران و سراسرجهان شادباش میگوید. اول ماه مه ( 11 اردیبهشت) …
ادامه مطلب ...

اعلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست بمناسبت اول ماه مه ۲۰۲۲ (۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگر

کارگران جهان درشرایطی به استقبال اول ماه مه میروند که هنوز از زیر فشار سیاست‌های اعمال ریاضت اقتصادی و پیآمدهای دهشتناک پاندمی کرونا، کمر راست  نکرده اند  که دولتهای سرمایه داری بار…
ادامه مطلب ...

یازده اردیبهشت ، تجلی قدرت وحدت و همبستگی کارگران علیه سرمایه داران

امسال در شرایطی به استقبال  روز کارگر میرویم که نظام سرمایه داری حاکم بر جهان به دلیل شیوع بیماری کرونا در بحرانی ترین شرایط دهه های اخیر قرار گرفته است . کرونا به خوبی آشکار کرد نظام…
ادامه مطلب ...

گرامی باد اول ماه مه روزتجلی اتحاد وهمبستگی کارگران سراسرجهان !

کارگران مبارز! امسال اول ماه مه روزتجلی همبستگی واتحادکارگران سراسرجهان درمقابل نظام سرمایه داری را درشرایط متفاوتی برگزارمیکنیم. ویروس کشنده کرونا درنتیجه تخریب محیط زیست،تقلیل ،حذف…
ادامه مطلب ...
Translate »