اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

روز جهانی زبان مادری

 فدائیان کمونیست ممنوعیت تعلیم وتربیت  وتحصیل به زبان مادری وایجاد موانع در برابر رشد و…

ما ازطریق زبان، فرهنگ وارزش های انسانی، خود را بیان میکنیم امروزه درایران، بسیاری ازکودکانی که از آموختن به زبان مادری خود محرومند ازهمان ابتدای ورود به مدرسه اعتماد بنفس خود را
ادامه مطلب ...
Translate »