اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

روزجهانی زن

گرامی باد ھشت مارس، روز ھمبستگی جھانی بامبارزات زنان

زنان ومردان مبارز! ھشت مارس امسال مصادف است با چھلمین سالگرد اعتراضات عمومی زنان ایران بھ فرمان اجباری کردن حجاب توسط خمینی کھ متعاقب آن رژیم مذھبی تازه بقدرت رسیده تلاش کرد خیلی ازدست…
ادامه مطلب ...
Translate »