فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

رفیق مسعود دقیقی اصل

پیام تسلیت رفیق فرح نوتاش بمناسبت درگذشت رفیق مسعود دقیقی اصل

رفیق بسیار عزیز اگر چه هرگز ندیدمت ولی قدرت مشتی را که تو نیز بخشی از آن بودی دیدم و همواره .باعث غرور و افتخارم بود. و خوب می دانم که یاد و خاطرۀ رشادت و فداکاری چریک های فدایی خلق…
ادامه مطلب ...